Ο Φελλεύς

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το 1990 με την υπ’αριθμ.2063/1990 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το σωματείο μας με την επωνυμία «Σύλλογος Αγίας Τριάδας Αφιδνών «Ο Φελλεύς»». Στη συνέχεια με την υπ’αριθμ.2393/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε η τροποποίηση διατάξεων των άρθρων του Καταστατικού του Συλλόγου μας, που φέρει πλέον την επωνυμία «Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς»».

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

  • Η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των Μελών και γενικά των κατοίκων της Ιπποκρατείου Πολιτείας και στην μεταξύ τους καλλιέργεια σχέσεων και δεσμών.
  • Η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της Ιπποκρατείου Πολιτείας και εν γένει ανάπτυξης της περιοχής.
  • Η ανάπτυξη κοινωφελών και εξωραϊστικών έργων στον Οικισμό της Ιπποκρατείου Πολιτείας και στην ευρύτερη περιοχή Αφιδνών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
  • Η ανάδειξη και επίλυση πάσης φύσεως προβληµάτων που απασχολούν τους κατοίκους και η δραστηριοποίησή τους για τα παραπάνω.
  • Η συνεργασία με τις Αρχές και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με οποιοδήποτε τρόπο σε δραστηριότητες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και η ενέργεια κάθε αναγκαίου για την επίτευξη του σκοπού του Συλλόγου.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

  • Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν μετά από αίτησή τους, όσοι κατοικούν ή είναι ιδιοκτήτες ακινήτου στην Ιπποκράτειο Πολιτεία Αφιδνών, καθώς και τα μέλη  της οικογενείας  τους, στην οποία συμπεριλαμβάνονται σύζυγοι και μέχρι γ΄ βαθμού συγγενείς, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας τους κατά το χρόνο της εγγραφής τους.
  • Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ